Home

Xiaochun SHI

Author publications

Article

Aralia lihengiana J. Wen, L. Deng & X. Shi, a new species of Araliaceae from China

WEN J., DENG L. & SHI X. 2002. — Aralia lihengiana J. Wen, L. Deng & X. Shi, a new species of Araliaceae from China. Adansonia 2002 (2): 217-220.

Read more