Accueil

Gui-Quan TIAN

Publications de l'auteur

Article

The Macaronesian liverwort Riccia boumanii Dirkse, Losada & M.Stech (Marchantiophyta: Ricciaceae) confirmed new to Asia by morphological and molecular evidence

XIANG Y.-L., MA X.-Y., SHEN C., LU S.-H., HUANG W.-Z., TIAN G.-Q. & ZHU R.-L. 2022. — The Macaronesian liverwort Riccia boumanii Dirkse, Losada & M.Stech (Marchantiophyta: Ricciaceae) confirmed new to Asia by morphological and molecular evidence. Cryptogamie, Bryologie 2022 (14): 201-209. https://doi.org/10.5252/cryptogamie-bryologie2022v43a14. http://cryptogamie.com/bryologie/43/14

Lire la suite