Accueil

Guchun ZHOU

Publications de l'auteur

Articles

Yuelushannus gen. nov. (Araneae, Linyphiidae) from China

IRFAN M., ZHOU G., BASHIR S., MUKHTAR M. K. & PENG X.-J. 2020. — Yuelushannus gen. nov. (Araneae, Linyphiidae) from China. European Journal of Taxonomy 2020 (642): 1-17. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.642

Lire la suite


Five new species of Meta Koch, 1836 (Araneae: Tetragnathidae) from Gaoligong Mountains, China

WANG L., ZHOU G., IRFAN M., YANG S. & PENG X. 2020. — Five new species of Meta Koch, 1836 (Araneae: Tetragnathidae) from Gaoligong Mountains, China. European Journal of Taxonomy 2020 (624): 1-25. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.624

Lire la suite