Home

Tianming SHI

Author publications

Article

Honghea xui gen. et sp. nov., the second Earliest Jurassic damsel-dragonfly (Odonata: Campterophlebiidae) from the Junggar Basin, NW China

ZHENG D., SHI T., WANG H., CHANG S.-C., DOU L., WANG B. & ZHANG H. 2018. — Honghea xui gen. et sp. nov., the second Earliest Jurassic damsel-dragonfly (Odonata: Campterophlebiidae) from the Junggar Basin, NW China. Comptes Rendus Palevol 17 (6): 346-350. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2018.01.002

Read more