Home

Sergio PEREZ GORJON

Author publications

Article

Antrodia sandaliae (Polyporales, Basidiomycota), an interesting polypore collected in the Iberian Peninsula

PEREZ GORJON S. & BERNICCHIA A. 2009. — Antrodia sandaliae (Polyporales, Basidiomycota), an interesting polypore collected in the Iberian Peninsula. Cryptogamie, Mycologie 30 (1): 53-56.

Read more